Skip to content

Llyfr y Flwyddyn

Ennillwyr

Ffuglen (Llyfr y Flwyddyn)

Dyma nofel arloesol gan awdur ifanc talentog. Mae'n dilyn taith dau gymeriad yn eu harddegau hwyr, Deian ac Anest, a'u perthynas ryfeddol drwy angst eu bywydau. Mae'n nofel sy'n mynd i wneud i chi chwerthin yn uchel, crio, a synnu gan ddawn anhygoel Megan Hunter i dreiddio'n ddwfn i feddyliau dau gymeriad a fydd yn aros yn y cof am amser hir.

Tu ôl i'r Awyr
Megan Angharad Hunter

Prynu

Ffeithiol Greadigol (Barn y Bobl)

Gwleidydd, ysgolhaig, llenor, a chylchgronnwr o Lanuwchllyn, Gwynedd oedd Owen Morgan Edwards sydd yn adnabyddus am gyhoeddi cylchgronau i oedolion a phlant yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau ac ysgrifau ar hanes, gwleidyddiaeth, a theithio. Dyma ydy'r cofiant cyflawn cyntaf erioed am fywyd OM Edwards. 88 o luniau du a gwyn.

O.M.
Hazel Walford Davies

Prynu

Barddoniaeth

Cyfrol i Dafydd Tudur, brawd Marged, yw Mynd. Mae yma golled a galar, ond cariad, yn fwy na dim byd arall, sy’n llinyn arian drwy’r cerddi hyn.

Mynd
Marged Tudur

Prynu

Rhestr Fer

Wal
Mari Emlyn

Nofel amlhaenog gyda themâu cyfoes yn rhedeg drwyddi. Mae’r nofel yn dilyn fformat llyfr sydd yn helpu plant dysgu darllen. Wrth i’r nofel fynd rhagddi, mae ffont y geiriau yn mynd yn llai, sef arwydd o ddatblygiad llythrennedd plentyn. Yn Wal mae’n arwydd o’r prif gymeriad, Siân, yn dysgu mwy amdani hi ei hun a theflir goleuni ar y tywyllwch a chodir pontydd yn lle waliau. Mae Wal hefyd yn lyfr clawr caled a gwelir geiriau allweddol yn britho gwaelod y ddalen..

Prynu

Tu ôl i'r Awyr
Megan Angharad Hunter

Dyma nofel arloesol gan awdur ifanc talentog. Mae'n dilyn taith dau gymeriad yn eu harddegau hwyr, Deian ac Anest, a'u perthynas ryfeddol drwy angst eu bywydau. Mae'n nofel sy'n mynd i wneud i chi chwerthin yn uchel, crio, a synnu gan ddawn anhygoel Megan Hunter i dreiddio'n ddwfn i feddyliau dau gymeriad a fydd yn aros yn y cof am amser hir.

Prynu

Twll Bach yn y Niwl
Llio Elain Madocks

Mae Lowri wedi cael llond bol o’i phentref, o’i diffyg swydd, o hogiau, o’i ffrindiau weithiau, ac o’r dafarn leol. Yn ogystal â phroblemau teuluol, mae bywyd Lowri yn ddiflas. Ond oes llygedyn o obaith drwy'r niwl? Nofel gignoeth am gyfeillgarwch a thyfu i fyny; am fod yn oedolion sy’n dal i fihafio fel plant. Mae'n cynnwys iaith gref a golygfeydd ar gyfer oedolion yn unig..

Prynu

Ffeithiol Greadigol

Ymbapuroli
Angharad Price

Cyfrol o ysgrifau cywrain gan un o'r awduron mwyaf cynnil sy'n ysgrifennu yn y Gymraeg heddiw, sy'n cwmpasu pynciau amrywiol megis seineg, cacennau, clirio a Karl Marx, gan ein cludo ar wibdaith o amgylch Cymru a thu hwnt.

Prynu

Darllen y Dychymyg
Siwan M Rosser

Mae’r gyfol hon yn cynnig yr astudiaeth gyflawn gyntaf o lenyddiaeth plant yn y Gymraeg a’i harwyddocâd cymdeithasol a diwylliannol.

Prynu

O.M.
Hazel Walford Davies

Gwleidydd, ysgolhaig, llenor, a chylchgronnwr o Lanuwchllyn, Gwynedd oedd Owen Morgan Edwards sydd yn adnabyddus am gyhoeddi cylchgronau i oedolion a phlant yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau ac ysgrifau ar hanes, gwleidyddiaeth, a theithio. Dyma ydy'r cofiant cyflawn cyntaf erioed am fywyd OM Edwards. 88 o luniau du a gwyn.

Prynu

Barddoniaeth

Dal i Fod
Elin ap Hywel

Dyma gyfrol bwysig gan fardd rhyngwladol - y casgliad cyflawn cyntaf o holl gerddi Elin ap Hywel yn yr iaith Gymraeg. Mae ganddi lais unigryw fel bardd a themâu amlwg ei gwaith yw hanes, chwedlau, lle'r ferch yn y byd sydd ohoni a phrofiadau personol. Mae ei harddull yn delynegol ond hefyd yn bryfoclyd ac eironig ar brydiau.

Prynu

Rhwng Dwy Lein Dren
Llyr Gwyn Lewis

Yn y man cyfarfod rhwng dwy linell drên, daw dau fywyd ynghyd yn yr ail gasgliad hwn o gerddi gan Llŷr Gwyn Lewis. Wedi’u cyhoeddi yn ystod cyfnod y clo, mae’r cerddi tawel rymus hyn yn myfyrio ar y cyflwr dynol wrth i’r awdur archwilio’r berthynas rhwng dyn ifanc a’i bartner wrth iddi esblygu a dyfnhau, ac wrth iddynt brofi genedigaeth eu mab a’r newidiadau dramatig a ddaw yn sgil hynny.

Wrth blethu cyfres o drosiadau estynedig ynghyd, mae’r bardd yn myfyrio ar feicrocosm y teulu ac ar ei etifeddiaeth deuluol a diwylliannol ef ei hun – yn ogystal â’r hyn a draddodir i’w fab. Mae crefft ei gyndeidiau yn y chwareli wrth drin y llechen â llaw ac offer syml bellach wedi’i disodli gan fyd yr allweddell a’r cyfrifiadur wrth drin geiriau.

Prynu

Mynd
Marged Tudur

Cyfrol i Dafydd Tudur, brawd Marged, yw Mynd. Mae yma golled a galar, ond cariad, yn fwy na dim byd arall, sy’n llinyn arian drwy’r cerddi hyn.

Prynu

Plant a Phobl Ifanc

Ble Mae Boc?
Ar goll yn y Chwedlau
Huw Aaron

10 o luniau tudalen ddwbl. Bydd pob taenlen yn dangos golygfa lawn dop, gyda'r nod o ddod o hyd i Boc, y ddraig fach goch, sy'n cuddio ym mhob llun. Mae cyfle i chwilio am bethau eraill yn y lluniau hefyd, yn ogystal â thrafod a holi cwestiynau rhwng plant â'i gilydd, neu rhwng rhiant a phlentyn. Cyfrol debyg i'r llyfrau Where's Wally? ond gyda gogwydd Cymreig i bob llun.

Prynu

#Helynt
Rebecca Roberts

Mae Rachel Ross yn treulio llawer o'i hamser y tu allan i'r ysgol yn gofalu am ei mam, sy'n dioddef o iselder, a'i chwaer fach; ond uchafbwynt ei hwythnos yw sesiynau'r grŵp drama mae hi'n aelod ohono. Mae hi'n teimlo'n saff yno … yn wahanol i'r ysgol lle mae hi'n cael ei bwlio o ganlyniad i'w hanabledd.

Prynu

Y Castell Siwgr
Angharad Tomos

Dwy ferch ar ddau gyfandir. Un lord ag awch am elw Stori ddirdynnol am gaethferch, am forwyn, am long a chastell ac am ddioddefaint y tu hwnt i ddychymyg.

Prynu