Skip to content

Newydd/Argymell

Newydd Plant a phobl ifanc Argymhellion

Newydd

Dathlu'r Talwrn

Dyma gyfrol amserol sy'n cofnodi carreg filltir bwysig iawn yn hanes "Y Talwrn", un o raglenni mwyaf poblogaidd Radio Cymru. Ceir cyfraniadau gan Idris Reynolds, Dwynwen Morgan, Myrddin ap Dafydd, Annes Glynn, Eurig Salisbury, Gruffudd Owen, Marged Tudur a Ceri Wyn Jones – ynghyd â llu o dalyrnwyr brwd!

PrynuBlodeugerdd Waldo

Dros 60 o gerddi amrywiol gan 40 o feirdd wedi'u cyflwyno i'r addysgwr, yr heddychwr, y cenedlaetholwr a'r bardd o sir Benfro, Waldo Williams.

Prynu

The Dipping Pool
Jane Blank

Nofel hanesyddol sy'n rhagflaenydd ac yn ddilyniant i "The Shadow of Nanteos". Mae'n parhau stori teulu Powelliaid drwgenwog plas Nanteos ynghyd â byd creulon a dirgel Ceredigion yn y ddeunawfed ganrif.

PrynuThe Lost Spells
Robert Mcfarlane
Jackie Morris

Jackie Morris has created something that you could spend all day looking at' New Statesman'Robert Macfarlane and Jackie Morris have made a thing of astonishing beauty' ObserverPrynu

Betws a'r Byd
Elfyn Llwyd

Atgofion y cyn Aelod Seneddol, Elfyn Llwyd. Datgelir straeon o du mewn y Blaid a gweinyddiaeth San Steffan. Croniclir y digwyddiadau y bu yn rhan ohonyn nhw yn ystod bron i chwarter canrif o wasanaeth fel Aelod Seneddol dros bobl Meirionnydd Nant Conwy a Dwyfor Meirionnydd.

Prynu

O'r Gwlan i'r Gân
Aled Wyn Davies

Wyneb a llais adnabyddus yng Nghymru yw Aled Pentremawr, yn enwedig o fewn byd ffermio a byd cerdd. Dilynwn ei hanes ar y fferm, gyda'r Ffermwyr Ifanc, a chystadlu mewn eisteddfodau bach a mawr gan ennill y Rhuban Glas yn 2006. Ers hynny bu'n rhannu ei amser rhwng bod ar y fferm gyda'i deulu ifanc a theithio ar draws y byd yn canu. Hunangofiant gonest, llawn hiwmor.Prynu

Exiles
Donall Mac Amhlaigh

Nofel grefftus sy'n archwilio hanes y genhedlaeth goll o Wyddelod a gydnabyddir y 'genhedlaeth goll neu dawel', cenhedlaeth a welodd dros hanner miliwn o bobl yn ymfudo - i Brydain yn bennaf - i chwilio am waith yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, gan gyfrannu at adeiladu economi Lloegr cyn ei ddinistrio unwaith eto.

PrynuOGhosts
Dolly Alderton

THE SUNDAY TIMES BESTSELLER'A poignant, funny tale of early-thirties love and loss' Sunday Times ______________________________________ Nina Dean has arrived at her early thirties as a successful food writer with loving friends and family, plus a new home and neighbourhood. When she meets Max, a beguiling romantic hero who tells her on date one that he's going to marry her, it feels like all is going to plan. A new relationship couldn't have come at a better time - her thirties have not been the liberating, uncomplicated experience she was sold.Prynu

Bydd Wych
David Meredith

Llyfr poced bywiog a lliwgar sy'n cyflwyno cynghorion bywyd positif. Anrheg ddelfrydol!

PrynuPlant Magdelburg
Sion Hughes

Nofel gyffrous sy'n cyflwyno hanes rhan fechan un gemydd Iddewig o Gymru yn achub bywydau deg o blant Iddewig ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd. Ac mae'r ditectif maferic o Ynys Môn, D.I. John, yng nghanol y cyffro!Prynu

The Secret Political Adviser
Michael Spicer

This hilarious journal contains satirical advice to politicians ranging from Boris Johnson to Kim Jong-un, from The Man in the Room Next DoorJust who is the secret political adviser calling himself The Man in the Room Next Door? No one knows. We don't even know his name. But now the lid is about to be blown clean off, because the secret files of the world's most influential* political media adviser are published in this book.

PrynuTwo Besides
Alan Bennett

The gorgeous, pocket-sized edition of the two brand-new Talking HeadsAs seen on BBC1 and iPlayer 'Given the opportunity to revisit the characters from Talking Heads I've added a couple more, both of them ordinary women whom life takes by surprise. They just about end up on top and go on, but without quite knowing how. Still, they're in good company, and at least they've made it into print.' Alan Bennett's twelve Talking Heads are acknowledged masterworks by one of our most highly acclaimed writers.Prynu

Cyrchu
Annibyniaeth Cymru
Comisiwn Annibyniaeth

Gyda Senedd ei hun a grymoedd deddfwriaethol ei hun mae Cymru eisoes ar lwybr tuag at annibyniaeth. Mae'r adroddiad hwn gan y Comisiwn dros Annibyniaeth yn nodi'r camau nesaf.

PrynuTowards an
Independent Wales
Independence Commission

With its own Senedd and legislative powers, Wales is already on a journey towards independence. This report by the Independence Commission charts the next steps.Prynu

Gavi
Sonia Edwards

Saga deuluol afaelgar gan un o'n prif lenorion. Mae'r gwin Eidalaidd, Gavi, yn llinyn cyswllt sy'n llifo rhwng cymeriadau'r nofel hon sy'n holi a ydym yn gwir adnabod y bobol agosaf atom?

PrynuEira'r Haf
Wil Bing

Nofel am giang o feicars Cymraeg sy'n hollol amharchus, ac sy'n gwrthod dilyn llwybrau gwleidyddol gywir.Prynu

Jack
Marilynne Robinson

Louis sometime after World War II, Jack falls in love with Della Miles, an African-American high school teacher, also a preacher's child, with a discriminating mind, a generous spirit and an independent will. Their fraught, beautiful story is one of Robinson's greatest achievements.

Prynu

Mantel Pieces
Hilary Mantel

A collection of essays and memoir from twice Booker Prize winner and international bestseller Hilary Mantel

Prynu

Ymbapuroli
Angharad Price

Cyfrol o ysgrifau cywrain gan un o'r awduron mwyaf cynnil sy'n ysgrifennu yn y Gymraeg heddiw, sy'n cwmpasu pynciau amrywiol megis seineg, cacennau, clirio a Karl Marx, gan ein cludo ar wibdaith o amgylch Cymru a thu hwnt.

Prynu

Dweud y Drefn pan nad oes Trefn
Blodeugerdd 2020

Prynu

Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith

Mae nofel Saesneg gyntaf Euron Griffith yn stori afaelgar am berthnasau ac aflonyddwch gwleidyddol yng Ngwynedd yn y 1960au, a gaiff ei gyrru gan gariad, cenfigen a dialedd.

Prynu

Cyfri'n Cewri
Gareth Ffowc Roberts

Darganfyddwch pam y mae mathemateg yn rhan naturiol a phwysig o'n diwylliant, yn gyfochrog a chanu a barddoni, a pham y mae hanes ein mathemateg yn rhan mor bwysig o'n treftadaeth.

Prynu

Adar o'r Unlliw
Catrin Lliar Jones

Nofel ysgafn gan awdur newydd sy'n llawn hiwmor a chariad ond sy'n trafod bywyd teuluol heddiw gyda sensitifrwydd.
Copiau wedi llofnodi

Prynu

Midnight Library
Matt Haig

The touching, funny and heartwarming new novel from the Sunday Times bestselling author of How to Stop Time and Reasons to Stay Alive

Prynu

Mefus yn y Glaw
Mari Emlyn

Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd Lili Daniels, awdur 50 oed, sy'n cael trafferth darganfod ei hawen a hithau'n ceisio ysgrifennu ei phumed nofel.

Prynu

Cyfansoddiad
Eisteddfod Amgen 2020

Cynnyrch Eisteddfod AmGen 2020, yn adleisio'r cyfansoddiadau eisteddfodol blynyddol. Mae AmGen yn brosiect newydd sy'n dod â'r Eisteddfod yn fyw arlein, ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg a'r cyfryngau i lenwi bwlch yn ystod y cyfnod cloi oherwydd y pandemig a gafwyd yn 2020.

Prynu

Un yn Ormod
gol Angharad Griffiths

Mae Angharad Griffiths wedi casglu hanesion ingol gan unigolion sydd wedi cael problemau yn y gorffennol ag alcohol. Mae 13 o gyfranwyr yn trafod yn onest eu perthynas â diod, ac yn rhannu eu profiadau o godi o'r gwaelod dwfn a phenderfynu na fyddan nhw byth eto yn cael un yn ormod.

Prynu

Eiliad ac Einioes
Casia

Casgliad cyntaf o gerddi i oedolion gan Casia Wiliam. Mae yma gerddi tyner a gwreiddiol sy'n ymateb i freuder bywyd a threigl amser - o'r gusan flasus sy'n diflannu mewn eiliad i'r teimladau cyfrin hynny sy'n aros efo ni am byth.

Prynu

Just so You Know

This collection is an open invitation. It is a bringing together of previously untold perspectives: creative essays with no hard lines or prescriptive margins. No normative spotlights, only an open space to speak, and be heard.

Prynu

Ffenest

Wyth stori ar gyfer Dysgwyr Cymraeg Lefel Sylfaen gan rai o awduron gorau Cymru, yn cynnwys Bethan Gwanas, Guto Dafydd, Mared Lewis a Lois Arnold. Mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, bydd y straeon yn cael eu cyhoeddi ar gyfer dechrau Awst a bydd yr awduron yn darllen eu straeon (gydag isdeitlau) ar blatfformau digidol amrywiol.

Prynu

Ar Lwybr Dial
Alun Davies

Dilyniant hirddisgwyliedig i'r nofel boblogaidd "Gwrach y Gwyllt" a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2003.

Prynu

Plethu
Rhian Cadwaladr

Roedd Elin wedi meddwl y byddai bywyd yn haws ar ôl iddi wneud y penderfyniad i adael ei gwr a dechrau perthynas â ffrind bore oes yn Iwerddon… ond doedd hynny ond dechrau gofidiau. Buan y mae'n darganfod nad ydi cynnal perthynas o bell a cheisio trefnu ysgariad ar yr un pryd yn fêl i gyd, a bod sawl un â'i fryd ar chwalu ei breuddwydion yn ufflon.

Prynu

Adnabod
Gwion Hallam

Wrth i barsel annisgwyl gyrraedd cartref gofal ei fam, mae Sion yn gorfod cwestiynu pa mor dda yw ei adnabyddiaeth ohoni. Dyma stori Sion wrth i'r hyn y mae'n ei ddysgu am fywyd ei fam ysgwyd ei fyd yn llwyr ac wrth i Sali a'i gwên, a'i ffordd orgyfeillgar, newid ei fywyd am byth.

Prynu

O'r Ddaear Fyddar Faith
Ioan Lord

Hanes cryno o ddiwydiant mwyngloddio canolbarth Cymru a'i rôl yn natblygiad diwydiant metel Prydain, o berspectif gweledol

Prynu

Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas

Dilyniant hirddisgwyliedig i'r nofel boblogaidd "Gwrach y Gwyllt" a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2003.

Prynu

Perl
Bet Jones

Mae 'Gemau' yn trafod pwnc sydd yn agos at galon yr awdur, sef dementia. Roedd aelod o'r teulu yn dioddef o'r cyflwr felly mae'n medru sgwennu o brofiad ac yn deall yr hyn mae'r cymeriadau yn y nofel yn mynd trwyddyn nhw, sef Rose, Cleif ei gŵr, a'i merch Nina.

Prynu

The 3 Molas
Poems about Cameroon
Mike Jenkins
Eric Ngalle Charles
Ifor ap Glyn

Cofnod barddonol o ymweliad â Cameroon ym mis Hydref 2018 gan Mike Jenkins, Ifor ap Glyn ac Eric Ngalle Charles yw "The 3 Molas".

Prynu

Mary L Trump
Too Much - Never Enough

The extraordinary inside story from Donald Trump's only niece of the factors that helped make the US president into the world's most dangerous man

Prynu

Nôl
Ryland Teifi

Atgofion drwy ganeuon Ryland Teifi. Mae Ryland Teifi yn un o'n cyfansoddwyr a'n perfformwyr mwyaf talentog a phoblogaidd, gyda'i ganeuon yn cyfuno'r gwerinol/cyfoes Cymreig.

Prynu

Girl
Edna O'Brien

The new novel by the legendary Edna O'Brien, author of The Country Girls (dramatised on BBC Radio 4 in August 2019). Captured, abducted and married into Boko Haram, the narrator of this story witnesses and suffers the horrors of a community of men governed by a brutal code of violence.

Prynu

Hwn ydy'r Llais, Tybad
Caryl Bryn

Yn ôl mewn stoc.

Prynu

Gemau
Mared Lewis

Mae 'Gemau' yn trafod pwnc sydd yn agos at galon yr awdur, sef dementia. Roedd aelod o'r teulu yn dioddef o'r cyflwr felly mae'n medru sgwennu o brofiad ac yn deall yr hyn mae'r cymeriadau yn y nofel yn mynd trwyddyn nhw, sef Rose, Cleif ei gŵr, a'i merch Nina.

Prynu

Plant a phobl ifanc

Trio Antur yr Eisteddfod
Manon Steffan Ross

Dyma'r trydydd llyfr yn y gyfres o dri sy'n dilyn anturiaethau 'Trio' - grŵp o ffrindiau sy'n caru antur ac yn anobeithiol o benderfynol o achub y dydd.

Prynu

Y Gwningen a'r Arth

Addasiad Cymraeg o "Rabbit & Bear: Pest in the Nest" gan Julian Gough. Dyma'r ail lyfr mewn cyfres. LLONYDD A THAWELWCH, gwaeddodd y Gwningen, DYNA'R CYFAN DWI EISIAU. Stori ddoniol am gwningen ac arth, ac am gnocell y coed swnllyd sy'n gosod prawf ar gyfeillgarwch y ddau ffrind.

Prynu

Sw Sara Mai
Casia Wiliam

Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i'r ysgol, a ble mae'n llawer haws deall ymddygiad arth o Dde Affrica na merched eraill Blwyddyn 5. Bydd yn barod i chwerthin a chrio wrth i Sara Mai rannu hanes ei bywyd gyda ni; o'r jiraff sydd ofn uchder, i eiriau sbeitlyd amser chwarae, a'r frwydr anferth i achub y peth pwysicaf yn ei bywyd.

Prynu

Llyfr Lliwio Cadi
Bethan Gwanas
Janet Samuel

Llyfr maint A4, 24 tudalen yn dangos 21 llun du a gwyn o luniau Janet Samuel, artist llyfrau cyfres Cadi gan Bethan Gwanas. Bydd nifer o'r rhain yn lluniau du a gwyn o'r llyfrau sydd wedi eu cyhoeddi eisoes, a bydd y plant yn gallu copïo’r lliwiau sydd yn y llyfrau darllen. Ceir ambell lun newydd hefyd ynghyd ag ambell frawddeg gan Bethan ar waelod pob llun, i roi'r cyd-destun.

Prynu

Y Goeden Hud
Sioned Erin Hughes

Dyma gasgliad o straeon a cherddi sy'n ymateb i luniau plant Cymru yn ystod y cyfnod o ynysu adref. Mae yna groeso mawr i bob plentyn ymuno gyda hynt a helynt y cymeriadau, felly os ydych chi'n ysu am antur, dyma'r llyfr i chi.

Prynu

The World's Worst Parents
David Walliams

Millions of young readers have loved the World's Worst Children tales and revelled in the World's Worst Teachers with their delightfully dreadful deeds - now prepare for…THE WORLD'S WORST PARENTS! From the phenomenally bestselling David Walliams and illustrated in glorious colour by the artistic genius, Tony Ross.

Prynu

Pawennau Mursen
Angharad Tomos

Dyma lyfr newydd sbon gan Angharad Tomos, Pawennau Mursen - rhif 17 yng Nghyfres Rwdlan. Stori amserol i'r cyfnod clo yw hi, am Rwdlan a Dewin Dwl yn cael gwersi adre yn lle mynd i'r ysgol, ond mae'r ddau ddireidus yn penderfynu cael hwyl yn lle cael gwersi gan Ceridwen!

Prynu

Wilde
Eloise Williams

A contemporary adventure featuring witches and curses, from the author of }Seaglass{ and }Gaslight{ (which won the Wales Arts Review's Young People's Book of the Year).

Prynu

Argymell

Babel
Ifan Morgan Jones

Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif. Mae'r prif gymeriad Sara yn dianc o afael ei thad sy'n weinidog alcoholig, ac yn dod i'r dre, wedi gweld hysbyseb am swydd newyddiadurol yng ngwasg Joseph Glass, dyn busnes rhyddfrydol a golygydd papur newydd "Llais y Bobol".

Prynu

The
Alix nathan

A scientist in the 1790s looking at the effects of prolonged solitude finds a semi-literate labourer with a family to feed who is willing to participate in his experiment. Meanwhile, the servants are energised and rebellious due to events across the channel. Set to be enjoyed by readers of Hilary Mantel and Francis Spufford.

Prynu

On The Red Hill
Mike Parker

'A moving story of love, tradition and landscape.' Evening Standard, 'Books of the Year' 'A moving, multilayered memoir… extraordinary, ambitious…

Llyfr arbennig Eirian

Prynu

Murenger
Jon Gower

Prynu

Wal
Mari Emlyn

Wrth i Siân geisio ysgrifennu, daw toriad i'r trydan. Yn y tywyllwch, mae'n hel meddyliau am Simon Kaltenbach, ei chymydog, sydd wedi adeiladu wal fawr hyll rhwng y ddau dŷ. Mae hyn yn ei harwain i gofio ei magwrfa a'r waliau fu'n gymaint rhwystr yn ei phlentyndod. Beth ddigwyddodd i'w brawd, Gareth? Pam nad oedd Siân yn hoffi Anti Rita?

Llyfr arbennig Eirian

Prynu

RHESYMAU DROS AROS YN FYW
Matt Haig

Dyma stori wir am sut gwnaeth Matt Haig oresgyn argyfwng, trechu afiechyd meddwl a fu bron â'i ddinistrio a dysgu sut i fyw unwaith eto. Llyfr teimladwy, doniol a llawen - mae "Rhesymau Dros Aros yn Fyw" yn fwy na chofiant. Mae'n llyfr am wneud y gorau o'ch amser ar y ddaear.

Prynu

#Futuregen
Jane Davidson

The story of how one small nation responded to global climate issues by radically rethinking public policy for future generations

Prynu

Small Great Things
Jodi Picoult

.

Prynu

Ar Drywydd Llofrudd
Alun Davies

Darllenwch hwn cyn y dilyniant...
Ar Drywydd Dial.
Allan yn fuan
Nofel dditectif boblogaidd gyfoes a thywyll wedi ei lleoli yn Aberystwyth. Mae'n adleisio storïau dirgelwch a chyfresi teledu Scandi sy'n boblogaidd tu hwnt ar hyn o bryd. Ar ôl i gorff gael ei ddarganfod yn y twyni mae ddau dditectif, Taliesin ac MJ, yn mynd ar drywydd y llofrudd.

Prynu

O'r Cysgodion
Heiddwen Tomos

Nofel ysgubol sy'n cynnig golwg newydd ar un o ddigwyddiadau mawr bywyd - marwolaeth. Mae'n llawn dagrau, direidi a dathlu, ond yn bennaf oll, mae'n gorlifo â chariad.

Prynu

Rhestr Fer
Gwobrau Tir na n-Og

A dyma fo! Rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020, sef gwobr am y llyfrau gwreiddiol gorau i blant a phobl ifanc

Dewiswyd tri llyfr i'r plant cynradd a tri i'r oed uwchradd, a tri llyfr Saesneg. Llongyfarchiadau i'r awduron.
Naw llyfr gwych iawn, sy'n werth eu darllen beth bynnag yw eich oed.