Skip to content

Newydd/Argymell

Newydd Plant a phobl ifanc Argymhellion

Newydd

Ymbapuroli
Angharad Price

Cyfrol o ysgrifau cywrain gan un o'r awduron mwyaf cynnil sy'n ysgrifennu yn y Gymraeg heddiw, sy'n cwmpasu pynciau amrywiol megis seineg, cacennau, clirio a Karl Marx, gan ein cludo ar wibdaith o amgylch Cymru a thu hwnt.

Prynu

Dweud y Drefn pan nad oes Trefn
Blodeugerdd 2020

Prynu

Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith

Mae nofel Saesneg gyntaf Euron Griffith yn stori afaelgar am berthnasau ac aflonyddwch gwleidyddol yng Ngwynedd yn y 1960au, a gaiff ei gyrru gan gariad, cenfigen a dialedd.

Prynu

Cyfri'n Cewri
Gareth Ffowc Roberts

Darganfyddwch pam y mae mathemateg yn rhan naturiol a phwysig o'n diwylliant, yn gyfochrog a chanu a barddoni, a pham y mae hanes ein mathemateg yn rhan mor bwysig o'n treftadaeth.

Prynu

Adar o'r Unlliw
Catrin Lliar Jones

Nofel ysgafn gan awdur newydd sy'n llawn hiwmor a chariad ond sy'n trafod bywyd teuluol heddiw gyda sensitifrwydd.
Copiau wedi llofnodi

Prynu

Midnight Library
Matt Haig

The touching, funny and heartwarming new novel from the Sunday Times bestselling author of How to Stop Time and Reasons to Stay Alive

Prynu

Mefus yn y Glaw
Mari Emlyn

Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd Lili Daniels, awdur 50 oed, sy'n cael trafferth darganfod ei hawen a hithau'n ceisio ysgrifennu ei phumed nofel.

Prynu

Cyfansoddiad
Eisteddfod Amgen 2020

Cynnyrch Eisteddfod AmGen 2020, yn adleisio'r cyfansoddiadau eisteddfodol blynyddol. Mae AmGen yn brosiect newydd sy'n dod â'r Eisteddfod yn fyw arlein, ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg a'r cyfryngau i lenwi bwlch yn ystod y cyfnod cloi oherwydd y pandemig a gafwyd yn 2020.

Prynu

Un yn Ormod
gol Angharad Griffiths

Mae Angharad Griffiths wedi casglu hanesion ingol gan unigolion sydd wedi cael problemau yn y gorffennol ag alcohol. Mae 13 o gyfranwyr yn trafod yn onest eu perthynas â diod, ac yn rhannu eu profiadau o godi o'r gwaelod dwfn a phenderfynu na fyddan nhw byth eto yn cael un yn ormod.

Prynu

Eiliad ac Einioes
Casia

Casgliad cyntaf o gerddi i oedolion gan Casia Wiliam. Mae yma gerddi tyner a gwreiddiol sy'n ymateb i freuder bywyd a threigl amser - o'r gusan flasus sy'n diflannu mewn eiliad i'r teimladau cyfrin hynny sy'n aros efo ni am byth.

Prynu

Just so You Know

This collection is an open invitation. It is a bringing together of previously untold perspectives: creative essays with no hard lines or prescriptive margins. No normative spotlights, only an open space to speak, and be heard.

Prynu

Ffenest

Wyth stori ar gyfer Dysgwyr Cymraeg Lefel Sylfaen gan rai o awduron gorau Cymru, yn cynnwys Bethan Gwanas, Guto Dafydd, Mared Lewis a Lois Arnold. Mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, bydd y straeon yn cael eu cyhoeddi ar gyfer dechrau Awst a bydd yr awduron yn darllen eu straeon (gydag isdeitlau) ar blatfformau digidol amrywiol.

Prynu

Ar Lwybr Dial
Alun Davies

Dilyniant hirddisgwyliedig i'r nofel boblogaidd "Gwrach y Gwyllt" a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2003.

Prynu

Plethu
Rhian Cadwaladr

Roedd Elin wedi meddwl y byddai bywyd yn haws ar ôl iddi wneud y penderfyniad i adael ei gwr a dechrau perthynas â ffrind bore oes yn Iwerddon… ond doedd hynny ond dechrau gofidiau. Buan y mae'n darganfod nad ydi cynnal perthynas o bell a cheisio trefnu ysgariad ar yr un pryd yn fêl i gyd, a bod sawl un â'i fryd ar chwalu ei breuddwydion yn ufflon.

Prynu

Adnabod
Gwion Hallam

Wrth i barsel annisgwyl gyrraedd cartref gofal ei fam, mae Sion yn gorfod cwestiynu pa mor dda yw ei adnabyddiaeth ohoni. Dyma stori Sion wrth i'r hyn y mae'n ei ddysgu am fywyd ei fam ysgwyd ei fyd yn llwyr ac wrth i Sali a'i gwên, a'i ffordd orgyfeillgar, newid ei fywyd am byth.

Prynu

O'r Ddaear Fyddar Faith
Ioan Lord

Hanes cryno o ddiwydiant mwyngloddio canolbarth Cymru a'i rôl yn natblygiad diwydiant metel Prydain, o berspectif gweledol

Prynu

Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas

Dilyniant hirddisgwyliedig i'r nofel boblogaidd "Gwrach y Gwyllt" a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2003.

Prynu

Perl
Bet Jones

Mae 'Gemau' yn trafod pwnc sydd yn agos at galon yr awdur, sef dementia. Roedd aelod o'r teulu yn dioddef o'r cyflwr felly mae'n medru sgwennu o brofiad ac yn deall yr hyn mae'r cymeriadau yn y nofel yn mynd trwyddyn nhw, sef Rose, Cleif ei gŵr, a'i merch Nina.

Prynu

The 3 Molas
Poems about Cameroon
Mike Jenkins
Eric Ngalle Charles
Ifor ap Glyn

Cofnod barddonol o ymweliad â Cameroon ym mis Hydref 2018 gan Mike Jenkins, Ifor ap Glyn ac Eric Ngalle Charles yw "The 3 Molas".

Prynu

Mary L Trump
Too Much - Never Enough

The extraordinary inside story from Donald Trump's only niece of the factors that helped make the US president into the world's most dangerous man

Prynu

Nôl
Ryland Teifi

Atgofion drwy ganeuon Ryland Teifi. Mae Ryland Teifi yn un o'n cyfansoddwyr a'n perfformwyr mwyaf talentog a phoblogaidd, gyda'i ganeuon yn cyfuno'r gwerinol/cyfoes Cymreig.

Prynu

Girl
Edna O'Brien

The new novel by the legendary Edna O'Brien, author of The Country Girls (dramatised on BBC Radio 4 in August 2019). Captured, abducted and married into Boko Haram, the narrator of this story witnesses and suffers the horrors of a community of men governed by a brutal code of violence.

Prynu

Hwn ydy'r Llais, Tybad
Caryl Bryn

Yn ôl mewn stoc.

Prynu

Gemau
Mared Lewis

Mae 'Gemau' yn trafod pwnc sydd yn agos at galon yr awdur, sef dementia. Roedd aelod o'r teulu yn dioddef o'r cyflwr felly mae'n medru sgwennu o brofiad ac yn deall yr hyn mae'r cymeriadau yn y nofel yn mynd trwyddyn nhw, sef Rose, Cleif ei gŵr, a'i merch Nina.

Prynu

Plant a phobl ifanc

Trio Antur yr Eisteddfod
Manon Steffan Ross

Dyma'r trydydd llyfr yn y gyfres o dri sy'n dilyn anturiaethau 'Trio' - grŵp o ffrindiau sy'n caru antur ac yn anobeithiol o benderfynol o achub y dydd.

Prynu

Y Gwningen a'r Arth

Addasiad Cymraeg o "Rabbit & Bear: Pest in the Nest" gan Julian Gough. Dyma'r ail lyfr mewn cyfres. LLONYDD A THAWELWCH, gwaeddodd y Gwningen, DYNA'R CYFAN DWI EISIAU. Stori ddoniol am gwningen ac arth, ac am gnocell y coed swnllyd sy'n gosod prawf ar gyfeillgarwch y ddau ffrind.

Prynu

Sw Sara Mai
Casia Wiliam

Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i'r ysgol, a ble mae'n llawer haws deall ymddygiad arth o Dde Affrica na merched eraill Blwyddyn 5. Bydd yn barod i chwerthin a chrio wrth i Sara Mai rannu hanes ei bywyd gyda ni; o'r jiraff sydd ofn uchder, i eiriau sbeitlyd amser chwarae, a'r frwydr anferth i achub y peth pwysicaf yn ei bywyd.

Prynu

Llyfr Lliwio Cadi
Bethan Gwanas
Janet Samuel

Llyfr maint A4, 24 tudalen yn dangos 21 llun du a gwyn o luniau Janet Samuel, artist llyfrau cyfres Cadi gan Bethan Gwanas. Bydd nifer o'r rhain yn lluniau du a gwyn o'r llyfrau sydd wedi eu cyhoeddi eisoes, a bydd y plant yn gallu copïo’r lliwiau sydd yn y llyfrau darllen. Ceir ambell lun newydd hefyd ynghyd ag ambell frawddeg gan Bethan ar waelod pob llun, i roi'r cyd-destun.

Prynu

Y Goeden Hud
Sioned Erin Hughes

Dyma gasgliad o straeon a cherddi sy'n ymateb i luniau plant Cymru yn ystod y cyfnod o ynysu adref. Mae yna groeso mawr i bob plentyn ymuno gyda hynt a helynt y cymeriadau, felly os ydych chi'n ysu am antur, dyma'r llyfr i chi.

Prynu

The World's Worst Parents
David Walliams

Millions of young readers have loved the World's Worst Children tales and revelled in the World's Worst Teachers with their delightfully dreadful deeds - now prepare for…THE WORLD'S WORST PARENTS! From the phenomenally bestselling David Walliams and illustrated in glorious colour by the artistic genius, Tony Ross.

Prynu

Pawennau Mursen
Angharad Tomos

Dyma lyfr newydd sbon gan Angharad Tomos, Pawennau Mursen - rhif 17 yng Nghyfres Rwdlan. Stori amserol i'r cyfnod clo yw hi, am Rwdlan a Dewin Dwl yn cael gwersi adre yn lle mynd i'r ysgol, ond mae'r ddau ddireidus yn penderfynu cael hwyl yn lle cael gwersi gan Ceridwen!

Prynu

Wilde
Eloise Williams

A contemporary adventure featuring witches and curses, from the author of }Seaglass{ and }Gaslight{ (which won the Wales Arts Review's Young People's Book of the Year).

Prynu

Argymell

Babel
Ifan Morgan Jones

Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif. Mae'r prif gymeriad Sara yn dianc o afael ei thad sy'n weinidog alcoholig, ac yn dod i'r dre, wedi gweld hysbyseb am swydd newyddiadurol yng ngwasg Joseph Glass, dyn busnes rhyddfrydol a golygydd papur newydd "Llais y Bobol".

Prynu

The
Alix nathan

A scientist in the 1790s looking at the effects of prolonged solitude finds a semi-literate labourer with a family to feed who is willing to participate in his experiment. Meanwhile, the servants are energised and rebellious due to events across the channel. Set to be enjoyed by readers of Hilary Mantel and Francis Spufford.

Prynu

On The Red Hill
Mike Parker

'A moving story of love, tradition and landscape.' Evening Standard, 'Books of the Year' 'A moving, multilayered memoir… extraordinary, ambitious…

Llyfr arbennig Eirian

Prynu

Murenger
Jon Gower

Prynu

Wal
Mari Emlyn

Wrth i Siân geisio ysgrifennu, daw toriad i'r trydan. Yn y tywyllwch, mae'n hel meddyliau am Simon Kaltenbach, ei chymydog, sydd wedi adeiladu wal fawr hyll rhwng y ddau dŷ. Mae hyn yn ei harwain i gofio ei magwrfa a'r waliau fu'n gymaint rhwystr yn ei phlentyndod. Beth ddigwyddodd i'w brawd, Gareth? Pam nad oedd Siân yn hoffi Anti Rita?

Llyfr arbennig Eirian

Prynu

RHESYMAU DROS AROS YN FYW
Matt Haig

Dyma stori wir am sut gwnaeth Matt Haig oresgyn argyfwng, trechu afiechyd meddwl a fu bron â'i ddinistrio a dysgu sut i fyw unwaith eto. Llyfr teimladwy, doniol a llawen - mae "Rhesymau Dros Aros yn Fyw" yn fwy na chofiant. Mae'n llyfr am wneud y gorau o'ch amser ar y ddaear.

Prynu

#Futuregen
Jane Davidson

The story of how one small nation responded to global climate issues by radically rethinking public policy for future generations

Prynu

Small Great Things
Jodi Picoult

.

Prynu

Ar Drywydd Llofrudd
Alun Davies

Darllenwch hwn cyn y dilyniant...
Ar Drywydd Dial.
Allan yn fuan
Nofel dditectif boblogaidd gyfoes a thywyll wedi ei lleoli yn Aberystwyth. Mae'n adleisio storïau dirgelwch a chyfresi teledu Scandi sy'n boblogaidd tu hwnt ar hyn o bryd. Ar ôl i gorff gael ei ddarganfod yn y twyni mae ddau dditectif, Taliesin ac MJ, yn mynd ar drywydd y llofrudd.

Prynu

O'r Cysgodion
Heiddwen Tomos

Nofel ysgubol sy'n cynnig golwg newydd ar un o ddigwyddiadau mawr bywyd - marwolaeth. Mae'n llawn dagrau, direidi a dathlu, ond yn bennaf oll, mae'n gorlifo â chariad.

Prynu

Rhestr Fer
Gwobrau Tir na n-Og

A dyma fo! Rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020, sef gwobr am y llyfrau gwreiddiol gorau i blant a phobl ifanc

Dewiswyd tri llyfr i'r plant cynradd a tri i'r oed uwchradd, a tri llyfr Saesneg. Llongyfarchiadau i'r awduron.
Naw llyfr gwych iawn, sy'n werth eu darllen beth bynnag yw eich oed.